Kvinnor för kvinnor

Den goda ljugarbänken

2014.08.03 20:44 Margamus Den goda ljugarbänken

[link]


2020.11.24 08:58 Odenetheus Nej, Sverige har inte drastiskt mycket mer våldtäkter än övriga Europa

Då det uppenbarligen fortfarande är ett problem att många inte förstår grundläggande statistik respektive statistiska jämförelser, och därmed har en radikalt felaktig bild av Sveriges våldtäktsmängd kontra övriga Europa, kommer här lite fakta. Emfas tillagd av mig för tydlighets skull
BRÅ skriver:
"Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.
Det är svårt att jämföra våldtäktsstatistik från olika länder. Till exempel är det stor skillnad mellan länderna när det gäller vilka gärningar som juridiskt rubriceras som våldtäkt. I vissa länder krävs att offret har gjort fysiskt motstånd, medan gränsen för våldtäkt i andra länder går vid bristen på frivillighet. Även hur anmälda våldtäkter registreras och räknas varierar kraftigt mellan olika länder. Till exempel kan det skilja sig åt om upprepade våldtäkter inom ett förhållande räknas en eller flera gånger. Till det kommer att anmälningsbenägenheten, och därmed i vad mån begångna våldtäkter kommer till rättsväsendets kännedom, troligtvis är olika hög i olika länder."
Vidare skriver BRÅ också:
"Sverige sticker heller inte ut i en europeisk undersökning över andelen kvinnor som uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt. Av totalt 27 länder i undersökningen tillhör Sverige en grupp av tio länder där den uppgivna utsattheten ligger mellan 10 och 12 procent. Det finns med andra ord litet stöd för att Sverige skulle avvika markant från andra länder i nordvästra Europa när det gäller våldtäktsnivån."
submitted by Odenetheus to svenskpolitik [link] [comments]


2020.11.23 16:13 svenskaknugensbarn Cirka 210.000 fler män än kvinnor i åldern 1-40. Vilka konsekvenser kommer detta leda till och vad kan samhället göra åt det?

Efter att jag kollat på en tråd om ensamhet så tänkte jag ta en titt på könsuppdelningen i Sverige, drog upp scb och kom fram till att det i den lägre åldersgruppen 1-40 år är runt 10-30.000 fler män än kvinnor i varje årsgrupp om 5 år i taget. Källa
Jag gjorde lite snabb räkning så några tusen hit eller dit kan vara fel men fick det till att det är cirka 210.000 fler män än kvinnor i åldern 1-40. Det för mig låter helt sinnessjukt.
Det är inget tvivel om att leva ensam leder till problem hos många individer, ångest, ilska, sorg, saker som kan tas ut i radikalisering eller våldsamma handlingar antingen mot andra eller sig själv.
Vad tror ni att denna stora skara ensamma män kommer att leda till i framtiden? och vad kan politikerna göra för att minska de negativa följderna av denna klyfta i könen?
Kommer vi se mer månggifte i framtida sverige med 2 män per kvinna? mer homosexuella män? migrering till länder med fler kvinnor? eller kommer män helt enkelt leva ensamma fram tills döden knackar på? spekulera och diskutera gärna
submitted by svenskaknugensbarn to svenskpolitik [link] [comments]


2020.11.22 02:00 SylianRiksdagen Debattartikel: Vänsterpartiet värnar om brottsoffren

I dagsläget läggs mycket focus på hur brottslingar bör behandlas, vilket givetvis är rimligt att diskutera. Något som däremot hamnat i skymundan är hur brottsoffer bör behandlas. I dagsläget sviker Sverige många brottsoffer, där de utsatta inte alls får det stöd de behöver. Forskning visar på tydliga samband mellan att utsättas för våld som leder till sjukhusvård och att senare bli fattig, vilket också påverkar barnen till de utsatta. Detta innebär att de utsatta först blir utsatta för våld och övergrepp för att senare ha sämre förutsättningar framöver. Sverige behöver bli bättre på att tillgodose behoven för brottsoffer, exempelvis genom Brottsofferjouren. Detta gäller speciellt när brottsoffret är ett barn, barnets bästa behöver prioriteras. Det är också viktigt att brottsoffren är väl informerade om när förövaren släpps eller har rymt, för brottsoffrets trygghet. Det är också viktigt att säkra att förhör med brottsoffret sker på ett professionellt sätt, och om brottsoffret önskar ska det vara av samma kön.
Vänsterpartiet vill satsa mer på finansiering av Brottsofferjouren. Forskningen visar att sjukfrånvaron är 20% högre för våldsutsatta, och det ökar dessutom risken att dö i förtid, speciellt kvinnor. Detta beror mycket på ökad självmordsfrekvens. Det är oerhört viktigt att brottsoffer får det stöd som de behöver, både ekonomiskt men också via terapi och liknande. Vänsterpartiet ser att dagens vård för psykisk ohälsa är bristande, fler behöver få tillgång till god vård inom rimlig tid. Terapi behöver avstigmatiseras, psykisk ohälsa är ett stort problem, både på samhällsnivå och individnivå. Detta gäller inte bara brottsoffer utan allmänt, och Vänsterpartiet vill satsa mer på att ge utökade möjligheter till terapi.
Vi behöver också ändra reglerna. Idag är det onödigt byråkratiskt med utbetalning av brottsskadeersättning, vilket vi borde förenkla. Vi bör också införa ett barnombud i de fall där barnets vårdnadshavare inte är lämpligt att företräda barnet, på så sätt stärker vi barns rättsliga ställning. Det är viktigt att rättssystemet fungerar för alla, även barn.
Får vi möjlighet kommer Vänsterpartiet att driva dessa frågor och förbättra Sveriges behandling av brottsoffer. Det är viktigt att vi hjälper de utsatta, fokuset får inte ensidigt vara på förövarna. Psykisk hälsa är också viktigt, och vi kommer att jobba för detta. Vänsterpartiet är en tydlig röst för en bättre situation för brottsoffer.
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.11.21 23:31 SylianRiksdagen Debattartikel: Vi behöver en sund bostadspolitik

Sveriges bostadssituation har blivit allt sämre, mycket på grund av tidigare misstag i den politiska planeringen och svaga satsningar. Vi behöver ta rejäla tag för att främja en sund bostadsmarknad, som uppfyller människors behov snarare än vinstintresse. Alla har rätt till en trygg bostad, och dagens bostadsbrist skapar många problem. Många ungdomar har det svårt att hitta sin första lägenhet, speciellt i storstäderna. För många kan detta leda till problem och en uppskjutning av vuxenlivet och ökad självständighet. Det gör det också värre för människor som bor i utsatta situationer, som dysfunktionella relationer och svåra familjeförhållanden. Vi ser exempelvis hur kvinnor som bor i skyddat boende tvingas stannar där längre än nödvändigt. Det gör det också svårare för människor att flytta för att studera eller jobba, och ibland leder det till att människor accepterar att bo i andra hand och får betala ockerhyror.
Vänsterpartiet tar bostadsbristen på stort allvar. I första hand behöver vi bygga fler hyresrätter med rimliga hyror och fler studentlägenheter. Det är också viktigt att vi har segregeringen i åtanke och att vi bygger blandat, med fler billiga hyresrätter i villaområden så att även låginkomsttagare kan bo där, och fler bostadsrätter och småhus i hyresrättsområden som gör dessa områden mer attraktiva för medelinkomsttagare och högavlönade. Detta bidrar till att minska bostadssegregeringen.
Vänsterpartiet säger nej till marknadshyror, då det skulle leda till högre hyror i överlag. Vi behöver en bostadsmarknad tillgänglig för alla, marknadshyror skulle göra det svårt för människor med begränsade resurser att hitta rimliga bostäder. Även människor som är skuldsatta, är arbetslösa, sjuka, eller deltidsarbetare ska ha en bostad. En trygg bostad är en rättighet, inte ett privilegium.
Vad skulle hända om vi avreglerade bostadsmarknaden och lät marknadskrafterna sköta det i ännu högre grad? Vi kan se på vad som hände i London: Högre hyror och kapitalister som köper lägenheter som de låter stå obebodda i väntan på prishöjningar. Sådan spekulation kanske är ekonomiskt gynnsam för kapitalister, men vanligt folk behöver någonstans att bo, bostäder ska inte vara en del av ett ekonomiskt spel, de ska vara bostäder. Vi ser också många städer i Europa som har företag som sysslar med fördelning av tillfällig andrahandsuthyrning: Det kan tyckas vara ett bra sätt att dela på bostäderna, men i praktiken har det lett till att bostäder som annars hade kunnat användas för permanenta bostäder istället hyrs ut tillfälligt, givetvis till väldigt höga priser. Detta innebär att antalet bostäder som folk faktiskt kan bo i minskar. I Sverige är vi inte där ännu, men om vi lyssnar på frimarknadsförespråkarna så kommer vi komma dit förr eller senare. Vänsterpartiet står för en sund bostadspolitik som gynnar vanligt folk, inte kapitalister.
Vänsterpartiet vill ta itu med så kallade ”renovräkningar”. Det är ett växande problem, där hyresvärdar renoverar lägenheter och höjer hyrorna. I många fall ordentligt, i vissa fall dubblas hyran. Detta sker ibland av utländska riskkapitalister som köper svenska hyresrätter och tjänar pengar på svensk egendom. Vänsterpartiet vill lagstifta för att begränsa detta, vi vill se bostäder som en grundläggande rättighet för varje individ. Det kapitalistiska systemet värdesätter profit över människors väl, vi behöver en bostadspolitik som sätter människan i centrum, inte vinning.
Vänsterpartiet är beredd att öka den statliga finansieringen av bostadsbyggandet, både genom stöd och lån. Varje kommun har dessutom skyldighet att bidra till att planera och bygga fler bostäder. Vi kan inte lita på att marknaden löser problemet, i så fall hade vi inte haft en bostadsbrist till att börja med. Marknaden har byggt för lite och för dyrt, Vänsterpartiet är redo att satsa på bostäder som fler har råd med. Profit får inte prioriteras över människors välmående.
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.11.21 15:57 Gurktwerk Gustav T. Werk (C) håller tal i Uddevalla

Hej allesammans och välkomna till dagens torgmöte!
Frihet - Trygghet - Framtid! Detta är vad Centerpartiet står för. Dessa är orden som är den röda tråden i vår politik, tråden vi vill använda för att väva samman Sverige. Jag står här i dag för att jag nyligen fått den stora äran att inta en mycket prestigefylld post i Centerpartiets styrelse. Mitt engagemang ska från och med nu räcka för hela Sverige, inte längre endast för mina hemtrakter här i väst. Jag vill dokc försäkra er alla, partikamrater och medborgare, om att jag inte kommer glömma allt min hembygd gjort för mig. När Centerpartiet tar plats i riksdagen senare i år kommer det vara som sanna representanter för våra väljare och lokalsamhällen!
Låt mig nu förklara vad exakt det är vi vill göra när vi tar plats i Stockholm. Vi jobbar för friheten! Det handlar om frihet att älska vem man vill, jobba var man vill, bo var man vill och vara den man är. Det handlar om frihet från statligt tvång. Det handlar om en möjlighet att få ta del av allt som är gott i samhället. Jag själv gick på gymnasiet här i Uddevalla. Liksom många andra pendlade jag hit från kusten. För att ta mig hit fick jag först gå tio minuter till första bussen, vilken jag åkte med i tio, varpå jag väntade i ytterligare femton minuter för att sedan byta till nästa buss och slutligen åka sista fyrtiofem minuterna till Uddevalla. Bussen gick varannan timme och aldrig efter 22:00, 18:00 på helger. Utan hjälp från någon vuxen kunde jag inte träffa mina kompisar eller ha fritidsaktiviteter. Men jag var ändå den som hade det bra. Jag tänker på alla de som inte hade sådana föräldrar som jag. Sådana som fick sitta hemma. Sådana som gick miste om de fantastiska vänskaperna som byggs upp under tonåren. Det är för deras skull jag har jobbat för bland annat kollektivtrafik i regionen, men det är inte tillräckligt. En röst på Centerpartiet i riksdagsvalet är en röst för utökat frihet för hela Sverige!
Vi jobbar för tryggheten! Vi vill att Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, men det är det tyvärr inte idag. Vi hade själva ett trippelmord här i Uddevalla som fortfarande är kvar i allas minne. I detta fallet skipades rättvisa, men så är inte fallet överallt. Polisen måste få de resurser de behöver för att kunna sätta hårt mot hårt. Gängkriminaliteten ska bort! Gatorna ska vara trygga! Lagen ska följas! Vissa tycker att detta är hela lösningen, men vi i Centerpartiet vill gå ett steg längre och lösa de bakomliggande problemen. Alla måste få en möjlighet att vara en del av det svenska samhället. I nuläget sviker vi alla de barn och kvinnor som inte får en chans att få lära sig språket. Vi sviker alla som lever under hedersförtryck och med våld i hemmet. Vi sviker alla som vill men inte tillåts vara en del av det svenska samhället. I Centerpartiets Sverige får alla en ärlig chans! I Centerpartiets Sverige ska vardagen vara trygg för alla!
Vi jobbar för framtiden! Klimatfrågan och vår miljö är de viktigaste långsiktiga frågorna för världen. Centerpartiet vill inte bara se klimatpolitik som bekämpar det skadliga, utan vi vill se politik som aktivt underlättar för den som gör rätt. Vi vill inte bara se skadliga skatter på skadliga kemikalier och verksamhet som skadar vår miljö, utan vi vill se stark hjälp till alla de företag ute i landet som hjälper miljön. Gång på gång har det bevisats att det är ekonomiska incitament som ändrar folks beteende. Vill vi rädda klimatet måste det löna sig att göra rätt och kosta att göra fel. Att bara straffa räcker inte, det måste finnas rimliga alternativ för den som bor på landet. I nuläget kan alla inte få elbilar, alltså vore det endast elakt att ta alla bilar från er. Centerpartiets omställning till klimatsmart värnar om människan - både nu och i framtiden!
Centerpartiet jobbar för friheten! Vi jobbar för tryggheten! Vi jobbar för framtiden!
submitted by Gurktwerk to ModellMedia [link] [comments]


2020.11.19 07:23 faffri Sveriges kommuner: Del 15 av 290 - Heby kommun (Uppland)

Denna vecka beger vi oss till Uppland där vi hittar relativt glesbefolkade Heby kommun, omkring 4,5 mil väster från Uppsala fågelvägen, alternativt 4 mil norr om Västerås. Detta är en av de platser jag ej visste existerade innan och har nog själv aldrig varit närmare än Uppsala. Det är ju inte världens största ställe precis och har en befolkningsmängd som påminner om min egen hemkommun så det kan jag väl kanske relatera till på något sätt, min hemkommun ligger även den lite skuggan av en betydligt större stad precis i trakterna men mer om det en annan gång.
Tidigare delar i serien hittar du här /SverigesKommuner
Vill även tipsa om att komma tillbaka senare och kolla igenom kommentarerna på dessa inlägg då det ofta kommer en del halvintressanta kommentarer från er som läser och har egna erfarenheter om ämnet i fråga.
Tekniska specifikationer
Vid kommunreformen 1862 blev Enåker, Harbo, Huddunge, Nora, Vittinge, Västerlövsta och Östervåla landskommuner där några sen gick ihop på 50-talet som storkommunerna Västerlövsta och Östervåla. 1971 var det dags igen för nästa kommunreform där de två storkommunerna slogs ihop med Nora och Vittinge. Rent historiskt sett har området tillhört Västmanlands län men 1998 genomfördes en rådgivande folkomröstning om att istället flytta över till Upplands län där 57,5% ställde sig positivt till den förändringen, så blev det också i verkligheten 2007 när bytet genomfördes.
Kommunvapnet Visar dels tegel som representerar tegeltillverkningen i området. Hovtången upp till höger plockade man från Östervålas kommunvapen när de slogs ihop med de andra kommunerna, De två skärorna kommer även de från ett annat kommunvapen nämligen Nora Landskommun.
I de nordliga delarna hittar vi Våla härad som tillhörde Tiundaland från tiden på vikingatiden och medeltiden när "Folklanden" fanns bland annat i Uppland. Namnet Våla kan vi datera lite längre bak i tiden än Heby då "Valir" dyker upp i ett brev från 1296, det benämns under 13-1400-talet som "Valbohundære", "Valum" "Vuala" och "Wala". Östervålas Kyrka byggdes i slutet på 1200-talet eller början på 1300-talet och finns kvar än idag men har byggts om flera gånger sen dess.
Området har varit bebott betydligt längre än så och det finns en del spår av boplatser samt verktyg från yngre stenåldern och du kan hitta en och annan runristning. I den östra delen av vad som idag är Heby kommun hittar vi även Torstuna härad som på 1300-talet benämndes "Thorsakers hundare" som tros referera dels till Tor och någon form av åkermark på en helig plats. Torstuna tillhörde ett annat folkland under namnet "Fjädrundaland"
Albrekt av Mecklenburg är den som först nämner Heby vid namn vad vi vet om då han gav bort ett gods till en herre vid namn Sten Stensson. På 1500-talet blev en av gårdarna här Gustav Vasas egen egendom och stannade kvar i kungahusets ägo tills Gustav II Adolf skänkte det till Uppsala universitet.
I och med att tågbanan kom till byn 1873 växte centralorten Heby fram när man ville koppla ihop de södra delarna av landet med Norrland. Rent praktiskt kan det tyckas vara bäst att bygga dessa långa järnvägar längs kusten där många större städer finns utplacerade men under 1800-talets senare hälft byggdes många järnvägar enligt "antikustprincipen". Det innebar att man dels ville undvika längre sträckor med järnväg längs kusterna ur en militär samt infrastruktursynvinkel. En järnväg några mil inåt land var bättre skyddad mot ett potentiellt landstigningsförsök samt kunde inte nås av artilleri från militärfartyg samtidigt som bombflyg inte direkt var aktuellt på den tiden. Man resonerade också att längs kusterna fanns redan förbindelser via fartyg och därmed kunde järnvägen verka för att ge lite bättre förutsättningar i inlandet.
Av kommunens 14 000 invånare bosätter sig endast 2700 i Heby centralort, befolkningsmängden i kommunen har legat på en anmärkningsvärt jämn nivå då den legat stabilt på 13 000 sen 1970-talet innan de ganska nyligen klev över till de nuvarande 14 000.
Nyheter i Heby
Kända personer i Heby
Vår nuvarande flygvapenchef Carl-Johan Edström är född i Nora, innan han fick den posten hjälpte han till att utbilda Afghanistans flygvapen och jänkarna var tacksamma nog att ge honom utmärkelsen "Bronze Star Medal" som ett plus i kanten, förövrigt var han den första utländske personen att få den utmärkelsen på över 15 år.
Vi har också NHL-spelaren Filip Forsberg som är född i Östervåla, han har spelat sen 2013 för Nashville Predators och har ett VM-guld med landslaget både på senior och juniornivå. Lite längre bak i tiden har vi Edvard Vilhelm Sjöblom som på slutet av 1800-talet åkte till Kongo som missionär. Där konstaterade han vad alla andra med minst ett fungerade öga i landet kunde göra, nämligen att lokalbefolkningen behandlades vidrigt av den Belgiske kung Leopolds personliga styre över kolonin. Han fick senare åka till London och hålla ett uppmärksammat tal om vad han sett på plats. Tyvärr blev han bara 41 år gammal då han dog i Kongo 1903 på grund av malaria.
Till sist hittar vi också Ester Claesson som föddes 1884 i Östervåla som under början av 1900-talet utropades som Sveriges första trädgårdsarkitekter. Vid tiden fanns det enklare kurser för kvinnor i trädgårdsskötsel främst i mindre privata trädgårdar men Claesson hade större ambitioner och var dessutom väldigt intresserad av arkitektur. 1903 åkte hon till Danmark för att gå en trädgårdsutbildning och fick sedan jobb under diverse arkitekter i Tyskland innan hon 10 år efter resan till Danmark återvände för att arbeta i Sverige. Under sin karriär uppmärksammades hon både i Sverige och utlandet i diverse facktidningar för sitt arbete. Historien om hennes liv som jag kunde luska fram tar en ganska mörk vändning helt plötsligt 1931 när det står att hon avled på grund av "skottsår genom hjärtat" utan någon som helst vidare information.
Annat halvintressant
Det mest visade klippet på Youtube handlar om något väldigt bekant för en värmlänning som mig själv nämligen Epa-traktorer, fått ihop över 200k visningar. En annan sak vi har gott om i Värmland är älg men mig veterligen finns ingen älgpark, det finns det däremot i Heby där du kan besöka Gårdsjö Älgpark för att komma lite närmare dessa majestätiska varelser.
Vill man beskåda den gamla tegelindustrin finns ett museum för det, Heby tegelbruksmuseum. När vi ändå är på temat har svenska Wikipedia inte mindre än 60 artiklar under rubriken "Ej längre existerande svenska tegelbruk"
Sveriges första hemvärn grundades i tätorten Tärnsjö i januari 1940.
Blocket
Hörde på någon podcast att i pandemins fotspår har fler börjat spela instrument då de i större utsträckning är fast i hemmet. Varför inte då slå till på en riktig kvalitetsgitarr för samma pris som en skaplig begagnad bil. Har du lite andra ambitioner i hemmet så kanske en kombo av defekt betongblandare och utemöbler är intressant. Är du mer ute efter ett fordon tycker jag denna från 40-talet är lite fräsig om man kanske piffar upp den lite.
Subreddit
Fanns ingen sen tidigare men har nu skapat /Heby
Nu kanske många hänger i /Uppsala men det finns i alla fall en nu också för Heby ifall ni vill ha en lite mer lokal mötesplats. Om någon vill ta sig ann ansvaret som moderator där är det bara att hojta till så fixar jag det då det bör vara folk med anknytning till platsen som har det ansvaret.
Innan vi slutar
Kommentera gärna om era egna observationer om Heby vare sig ni bott där, bara hälsat på eller har någon annan sak att berätta om Heby. Finns alltid något intressant att berätta! Fick själv välja bort ett par saker för att det inte skulle dra ut på tok för långt så det finns säkerligen mer intressant att läsa från era kommentarer.
Återigen hittar du alla tidigare inlägg här på Sweddit via denna subreddit: /SverigesKommuner
submitted by faffri to sweden [link] [comments]


2020.11.16 16:21 Mszungi Vill du bli intervjuad?

Mitt namn är Nicole Setterlund och är en elev från JENSEN gymnasium Lund. Jag letar efter personer som kan delta i mitt gymnasiearbete. Syftet är att undersöka hur kvinnor mår efter att ha genomgått behandlingen för anorexia nervosa.
Om du har lidit av anorexia nervosa, har du möjligheten att berätta din historia i mitt arbete. Det kommer att göras genom en digital intervju. Alla som deltar i intervjun är anonyma.
Är du eller någon som du känner intresserad av att delta kan du kontakta mig här eller via instagram @nicole.setterlund
submitted by Mszungi to Malmoe [link] [comments]


2020.11.16 12:12 Mszungi Vill du bli intervjuad?

Mitt namn är Nicole Setterlund och är en elev från JENSEN gymnasium Lund. Jag letar efter personer som kan delta i mitt gymnasiearbete. Syftet är att undersöka hur kvinnor mår efter att ha genomgått behandlingen för anorexia nervosa.
Om du har lidit av anorexia nervosa, har du möjligheten att berätta din historia i mitt arbete. Det kommer att göras genom en digital intervju. Alla som deltar i intervjun är anonyma.
Är du eller någon som du känner intresserad av att delta kan du kontakta mig här eller via instagram @nicole.setterlund
submitted by Mszungi to sweden [link] [comments]


2020.11.16 11:49 Mszungi Vill du bli intervjuad?

Mitt namn är Nicole Setterlund och är en elev från JENSEN gymnasium Lund. Jag letar efter personer som kan delta i mitt gymnasiearbete. Syftet är att undersöka hur kvinnor mår efter att ha genomgått behandlingen för anorexia nervosa.
Om du har lidit av anorexia nervosa, har du möjligheten att berätta din historia i mitt arbete. Det kommer att göras genom en digital intervju. Alla som deltar i intervjun är anonyma.
Är du eller någon som du känner intresserad av att delta kan du kontakta mig här eller via instagram: @nicole.setterlund
PS. Du behöver inte bo i Lund eller närheten, eftetsom att intervjun ska göras digitalt, så funkar det göra med vem som helst i Sverige.
submitted by Mszungi to Lund [link] [comments]


2020.11.14 12:59 ironparrot Nytt inlägg i debatten om tindermännen

https://www.expressen.se/debatt/det-rader-ingen-brist-pa-kanske-kvinno
Är det någon som kan förklarar vad det är Kristine McMillen, Josefin Holmström och Johanna Frändén gnäller så in i h-te om?
Feminister har varit riktigt riktigt frikostiga med att dela ut råd till ensamma män. T.ex. var det väldigt viktigt för Katarina Wennstam att stå i SVT och skrika ut att sex minsann inte är någon mänsklig rättighet och att incelmännen måste lära sig att de minsann inte har berövats någonting överhuvudtaget.
Då borde det ju vara helt logiskt att berätta för de här kvinnorna att det minsann inte är någon mänsklig rättighet med relationer, framförallt är det ingen mänsklig rättighet att ha relationer med tindermännen som alla andra kvinnor också vill ha. Och att 35åriga kvinnor framhäver att de minsann har karriär och status som att det skulle göra dem attraktiva borde bemötas på samma sätt som män som hävdar att de är sjysta och därför skulle vara attraktiva bemöts. ”Att ha en karriär är ett minimikrav, att bara ha det är inte värt någonting”.
submitted by ironparrot to sweden [link] [comments]


2020.11.10 03:56 _vinpetrol 2020-11-10 Nattens nyheter

Nya grova brott Källa
Mordförsök, storbråk - Stockholm expressen
Mordförsök - Stockholm expressen
Mordförsök - Karlshamn svt
Kvinna försökte gripa tjuv – knivskars - Vänersborg expressen
Bilrån - Stockholm mitti
Andra brott samt övriga nyheter
Ambulans vandaliserades - Stockholm svt
Tre utländska medborgare häktade för sadelstölder polisen
Tonåring som misstänks för mord har dömts för mordförsök - Örebro svt
25-åring häktad för knivmordet på 17-årige pojken i Malmö expressen
Patient i Karlstad fick telefon stulen – blev av med över 100 000 kronor svt
Skadad polis blev inte påkörd svt
4.5 års fängelse för mordbrand - Gotland svt
2.5 års fängelse för innehav av granater och automatvapen - Stockholm mitti
submitted by _vinpetrol to Sverige [link] [comments]


2020.11.09 07:45 _vinpetrol 2020-11-09 Nattens nyheter

Nya grova brott Källa
Mord - Stockholm expressen
Mordförsök - Stockholm expressen
Mordförsök - Kristianstad expressen
Hemfridsbrott, rån, grov misshandel - Karlskrona svt
Grov misshandel - Kramfors svt
Grov misshandel - Tranås svt
Grov misshandel - Göteborg expressen
Grov misshandel - Malmö svt
Stenkastning mot polis - Halmstad svt
Brandbomb mot kommunhus - Sigtuna svt
Andra brott samt övriga nyheter
Han rånades och slogs medvetslös - Göteborg expressen
Åtal: bussknivmordet i Kiruna svt
Åtal: hotade poliser med en Kalashnikov - Sundsvall svt
Fem års fängelse och utvisning för barnvåldtäkt - Stockholm expressen
Så fuskas det med bilmålvakters skulder svt
Polisprojektet i Avesta som lyckades svt
submitted by _vinpetrol to Sverige [link] [comments]


2020.11.07 14:50 nyhetsbubbla Tre polska kvinnor riskerar fängelse för affischer där Jungfru Maria avbildas med regnbågsfärgad gloria, inrikesminister Joachim Brudzinski menar att frihet inte omfattar rättighet att kränka troendes känslor

Tre polska kvinnor riskerar fängelse för affischer där Jungfru Maria avbildas med regnbågsfärgad gloria, inrikesminister Joachim Brudzinski menar att frihet inte omfattar rättighet att kränka troendes känslor submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2020.10.30 11:00 nyhetsbubbla Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) vill att polska kvinnor ska få göra abort i Sverige där svenska skattebetalarna ska betala för notan, anledningen är Polens planerade ändringar i abortlagen

submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2020.10.26 16:22 pure_x01 Nån som har PMDS eller lever med en kvinna som har PMDS?

Vad finns det för hjälp att få? Vad har funkat för edig?
För er som inte vet vad PMDS är så är det en överkänslighet mot något hormon som ökar kring mens. Det är som PMS fast gånger 10. Kvinnan mår sjukt dåligt men får också väldigt ofta svåra agressionsproblem och tillsynes nästan medvetet skadar människor i hennes närhet. PMDS märks inte ibland för kvinnor som tar tex P-piller men tex innan man försöker skaffa barn så slutar man med P-piller och då kommer PMDS fram. Så finns nog en hel del kvinnor som inte än vet att dom har problemet.
Håller på att lära mig om det för det finns i familjen. Försöker hitta lösningar så dela gärna med er av erfarenheter.
Nästan så det skulle behövas en stödgrupp för anhöriga till personer med PMDS.
submitted by pure_x01 to sweden [link] [comments]


2020.10.21 22:40 elderberriess Stockholm hatar landet och landet hatar Stockholm. 10 poäng. Vart är vi på väg?

Let's be real here. Vi känner inte igen oss i varandra längre. Stockholm ser ner på landet och landet är trötta på det. Skämten har övergått till en underton av allvar.
Vi ser ständigt käftande mellan Stockholmare och resten av Sverige. Det gömmer sig alltid bakom "jag skojade bara" eller en elitistisk underton av att "Klarar du inte av ett skämt?"
Den här sortens otrevliga och passivt aggressiva småhugg bottnar i ett hat mellan landet och Stockholm och i faktumet att vi inte längre tycker om varandra.
Vi kan inte heller mötas då vi upplever att det inte går att känna igen sig i någon av de olika lägren.
Att kalla sina kommentarer för ett "skämt" efter man gjort dom är bara ett bekvämt sätt att dölja faktumet att i en "perfekt värld" så hade man hellre dödat den andra personen i argumentet med en yxa, i stil med American psycho.
Den frågan man verkligen borde ställa sig istället för "min plats där jag bor är bättre än den platsen du bor" är istället följande.
Är ett samhälle verkligen så bra som man tror när man ger personer ett enda alternativ om man vill få en lika "bra" tillvaro?
Utifrån ett psykologiskt och långsiktigt perspektiv är det precis hjärndött att bygga ett samhälle på det sättet.
Du lägger alla ägg i en korg och skapar därmed en sorts hybris med en falsk marknadsföring kring fenomenet av att "bor du här så kommer du att lyckas ".
Lite som att bedriva en restaurang och ge alla som kommer in en meny och säga "välj vad du vill" när det bara finns korv.
Att Stockholm har bra förbindelser och för det mestadels ett hyfsat utbud går inte att sticka under stol med.
Men är det verkligen något att vara stolt över om vi jämför oss?
Sverige tappar ständigt i mätningar i allt från sjukvård, skola, äldreomsorg och trygghet. Massor med kompetenta människor lämnar landet för Norge och Danmark, en trend som bara kommer bli allt mer tydlig långsiktigt.
Vi har halkat efter våra grannländer nåt så enormt och har ett allt större utanförskap som bara växer sig starkare.
Folk är otrygga och röstar snett så satsningarna blir färre på rätt saker samtidigt som polariseringen bland oss svenskar blir bara mer tydlig. Med det så tappar vi identitet och segregerar oss allt mer genom att ha som mål att bo i ett gated community någonstans i Stockholm.
Vi har fått hit företag som Facebook och Amazon och låtsas som att vi är "kreddiga" när vi kan skylta med att vi har skapat jobb utifrån dessa giganter.
Samtidigt som vi ger dom miljoner i bidrag för att stanna här. Meanwhile så skapade Facebook hela "56" jobb för sin serverhall och plockade hem miljoner i bidrag.
Vill också bara påminna om at Sveriges rikaste svensk någonsin hette Ingvar Kamprad. Ingvar kom från Älmhult i Småland.
Den sortens hämmande egenskap kommer långsiktigt att fördumma en population mer än något annat kan då man slutar tänka självständigt och försöka sig på något eget.
Att bryta trender och satsa på ett eget koncept är oftast det som skapar de absolut största tillgångarna och framgången.
Hur lätt tror ni det är på en skala 1-10 att bryta trender och våga sig på något eget när man p.g.a. rädslan att inte se "flashig nog ut" övertygat sig själv att betala 15000 för en sunken 1a utan hiss?
Att centralisera all makt och inflytande till en plats har man gjort förut.
Det var kortsiktigt lönsamt men långsiktigt så skapade det en precis mardröm fylld av idioter som anspelar på rädsla och hat. Den där platsen heter England och deras centraliserade plats heter London.
Storbritanniens hybris och hämmande utanförskap orsakade Brexit och nedeldade 5g stolpar helt och hållet baserade på rädslor och en illusion av att man är lite bättre än alla andra när sanningen faktiskt är att genomsnitts britten är inavlad och fattigare än genomsnitts dansk.
https://imgur.com/a/MYPJHSn <-- Det du tillslut får när du härmar England och blir wannabe London med Stockholm.
Det här hatet som bara växer sig starkare för var dag ju längre ifrån vi kommer varandra är så kolossalt förödande att vi nu har skapat ett samhälle där man på fullaste allvar överväger att riva upp anställningstrygghet.
Ett samhälle där man redan privatiserat välfärden, sålt ut skolorna och övergett dom äldre och tappat greppet om dom unga och tryggheten i samhället.
Samma samhälle som placerar nyanlända i segregerade orter likt amerikanska ghetton för att slippa se dom som grannar ute på Lidingö.
För all del. Klappa dig på axeln som Stockholmare och tänk att du är världsbäst. Men faktumet är att det finns mer framgångsrika människor än du och din familj tillsammans som bor på annan ort. Världens elit bor inte I Stockholm, den bor utomlands.
Löjligt och hämmande för ens egen utveckling att tro att man har lyckats bara för man har en viss adress eller viss typ av slips.
Grattis Sverige, vi har rivit upp och sålt ut allt som gjorde oss till den vi en gång var och har nu problem som kostar oss så ofantligt mycket pengar än vad vi faktiskt har råd med. Men för all del, fortsätt låtsas att det går som tåget för Sverige.
Bygg ett sjukhus för 52 miljarder som skuldsatte oss mer än något annat byggprojekt någonsin gjort.
Det måste väl vara värt det?
Wait what? This just in. Ingen relevant person utanför Stockholms elit tyckte det var en sund investering.
Vi låtsas att vi sitter vid det stora bordet internationellt men faktum är att vi tappar anseende för var dag som går. Vi är ett land på 10 miljoner.
Lite wake-up call när staten New York har mer invånare än hela Sverige tillsammans, x2.
För att sätta i perspektiv på hur dumt detta kan bli så är samma man som recenserar semlor och hatar kvinnor och invandrare på YouTube rikare och mer framgångsrik än hela tjocka släkten hemma i Stockholm är tillsammans.
https://youtu.be/K5c8idQR67Y?t=41 <--- This guy
PS. Den mannen bor i Skara och väger över 100kg.
Slutord.
Vi har cementerat Stockholm som Sveriges enda "relevanta" stad och med det skrivit på vår egen död som enad nation i framtiden.
Vi har också slopat hela den Svenska modellen och står vid ruinens rand när det kommer till skola, välfärd, äldreomsorg och polis. Plus vi har slut på pengar då vi knappast har te.x Norges tillgångar.
Bra jobbat! Heja Sverige!
Vi har noll verklighetsförankring.
Alla Stockholmare är bra och Stockholm kan inte göra fel!111
Reinfeldt la grunden för den svenska hanteringen av migrationskris 2015 och hans fru lät sig bygga nya karolinska och båda var moderater och kom från Stockholm och bär nu 0 ansvar medans allt har lagts över till sossarna.
Yippi vad duktiga Stockholmare automatiskt verkar vara.
Älskar kortsiktigt sköna och coola grejer som fuckar mig långsiktigt.
Inte helt olikt ett sms-lån. Ett symptom av att vi har slut på pengar då vi fipplat bort dom.
Stockholm lever på ett SMS lån och det SMS lånet är Sveriges framtid som enat land och räntan kommer inte magiskt att trollas bort. För varje dag som går får vi bara större och större klassklyftor och utanförskap.
Edit: Skrev detta ursprungligen som en kommentar men kände att det mer blev en post så jag tänkte lika gärna göra det till en.

PS.Har någon ett nummer till en schysst gated-community provider? Betalar också riktigt bra för kameror och väpnade vakter!
submitted by elderberriess to sweden [link] [comments]


2020.10.16 19:40 nyhetsbubbla Skjutvapenförsäljningen i USA ökar kraftigt, antalet förstagångsköpare har skjutit i höjden i år och står för cirka 40% av försäljningen, detta inkluderar många kvinnor, minoriteter och politiskt demokratiska väljargrupper som en gång i tiden inte skulle ha övervägt vapenägande

Skjutvapenförsäljningen i USA ökar kraftigt, antalet förstagångsköpare har skjutit i höjden i år och står för cirka 40% av försäljningen, detta inkluderar många kvinnor, minoriteter och politiskt demokratiska väljargrupper som en gång i tiden inte skulle ha övervägt vapenägande submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2020.10.12 13:35 _vinpetrol 2020-10-12 Nattens nyheter: 2 skjutningar

Nya grova brott Källa
Man skjuten - Stockholm expressen
Skottlossning - Stockholm expressen
Man knivskuren vid rånförsök - Falköping aftonbladet
Två män knivskurna - Göteborg expressen
Man knivskuren - Skara expressen
Grov misshandel - Bohuslän expressen
Människorov, misshandel - Ronneby svt
Två våldtäktsförsök - Stockholm samnytt
Andra brott samt övriga nyheter
Två barn anhållna för skjutningen av 16-åringen - Borås expressen
Olsson Lilja kartlagd av toppjuristen efter skotten - Stockholm expressen
Nya spår om sprängningen vid Landskronas stadshus svt
Skulle precis lägga sig – då small det till - Södertälje svt
Han skadades i bombdådet på Gyllenstiernsgatan - Stockholm svt
Fler sprängningar i Stockholmsregionen svt
submitted by _vinpetrol to Sverige [link] [comments]


2020.10.07 10:19 Pizz4Junkie Hjälp en student med sin c-uppsats?

Hej Sweddit! En kompis skriver just nu c-uppsatsen och använder enkäter som metod.
Det va lite svårt för henne att dela enkäten pga omständigheterna och hon har delat den på Facebook och Instagram men behöver gå ifrån dessa sociala medier för att det finns en risk att resultaten reflekterar en viss grupps åsikt. Jag rekommenderade reddit för att denna subreddit är stort, medlemmar har olika bakgrund och för att jag upplever att människor här ställer upp när någon behöver det!
Enkäten riktar sig till kvinnor (sorry grabbar) och handlar om mensskydd och kvinnors attitydekunskap om mensskydd. Som sagt, det är inte min uppsats så kan inte svara på frågor omkring den!
Tack till ala kvinnor som tar sin tid och deltar!
Här är länken https://sunet.artologik.net/sh/Survey/5208
submitted by Pizz4Junkie to sweden [link] [comments]


2020.10.05 17:20 nyhetsbubbla Två kvinnor frias i Göta hovrätt för egenmäktigt förfarande efter att ha slängt SD-valaffischer på återvinningscentral 5 september 2018, trots att en av dem skrutit om händelsen på Facebook bedöms det möjligt att någon annan gjort sig skyldig till att samma dag rivit ned affischerna

Två kvinnor frias i Göta hovrätt för egenmäktigt förfarande efter att ha slängt SD-valaffischer på återvinningscentral 5 september 2018, trots att en av dem skrutit om händelsen på Facebook bedöms det möjligt att någon annan gjort sig skyldig till att samma dag rivit ned affischerna submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2020.10.01 21:21 mercuryeyes Grupper/samlingsplats för HGBTQ kvinnor i Uppsala?

Vet någon hur och vart man kan träffa andra HGBTQ kvinnor i Uppsala, någon grupp eller bar eller så? Tack så mycket för eventuella tips!
submitted by mercuryeyes to uppsala [link] [comments]


2020.09.30 13:00 nyhetsbubbla Mer än 50 kvinnor i Kongo-Kinshasa anklagar hjälparbetare från WHO och andra organisationer för sexövergrepp, de anklagade deltog i bekämpningen av ebola och sägs bland annat ha begärt sex i utbyte mot anställningar, WHO som nu bekämpar det elfte utbrottet av ebola i landet inleder

Mer än 50 kvinnor i Kongo-Kinshasa anklagar hjälparbetare från WHO och andra organisationer för sexövergrepp, de anklagade deltog i bekämpningen av ebola och sägs bland annat ha begärt sex i utbyte mot anställningar, WHO som nu bekämpar det elfte utbrottet av ebola i landet inleder submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]